Regulamin

Regulamin ośrodka CONTESSA


 1. Regulamin dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Contessa” ul. Kamieńska 15-21
  w Dziwnówku.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka
  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Ośrodka.
 3. Regulamin obowiązuje Wszystkich Gości ośrodka.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu na tablicy informacyjnej Recepcji oraz na stronie internetowej www.contessa.pl

DOBA HOTELOWA

 1. Dobę hotelową rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej lub/i przedłużenie pobytu możliwe jes1t wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikami ośrodka.
 2. Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelową po wyrażaniu zgody prze recepcję ośrodka. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
  1. przedłużenie doby hotelowej do godz. 11:00 podlega opłacie 100 zł / pokój
  1. przedłużenie doby hotelowej do godz. 12:00 podlega opłacie 150 zł / pokój
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.
 2. Opłata za pobyt wraz z opłatą miejscową pobierana jest w dniu przyjazdu gotówką lub kartą. Płatność przelewem najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem świadczeń.
 3. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 4. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub innych świadczeń zakupionych w ośrodku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt czy inne świadczenia
 5. Na prośbę Gościa wynajmującego pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez Recepcję Ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Dzieci są wliczane do całkowitego obłożenia pokoi.
 6. W celach zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przebywające na terenie ośrodka gościnnie prosimy
  o zgłaszanie się do recepcji.
 7. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 8. Ośrodek może odmówić przyjęcia lub dokonania rezerwacji klienta, który rażąco naruszył Regulamin,
  w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 10. Każda osoba łamiąca Regulamin zostanie poproszona przez personel Ośrodka o opuszczenie terenu Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 11. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 12. Przy rezygnacji z pobytu powyżej 31 dni przed planowanym przyjazdem: przysługuje zwrot przedpłaty pomniejszony o koszty rezygnacji w wysokości 100,00 zł od osoby. Zadatek zostanie zwrócony w terminie 14 dni po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących przez klienta.
 13. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 31 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona przedpłata przepada w całości.
 14. Wpłata przedpłaty równoważna jest z akceptacją regulaminu oraz cennika, które umieszczone są na stronie www.contessa.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Ośrodek „Contessa” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. Posiłki serwowane są przez kelnerów do stolików. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia ze stołówki, wyjątek stanowią sytuacje uzgodnione z Recepcją ośrodka (np. stan zdrowia gościa uniemożliwiający mu spożywanie posiłków na jadalni).
 3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w do próśb pracowników ośrodka.
 4. Na terenie ośrodka zabronione jest:
  a) palenie papierosów i e-papierosów,
  b) zakłócanie spokoju i wypoczynku,
  c) palenie ognisk i grilli bez uzgodnienia z Recepcją ośrodka,
  d) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
  e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek, ustawa z dnia 9 lstopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.529). W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 600 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów nie będących na wyposażeniu pokoju (np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec) mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do wynajmowanych pomieszczeń łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w pokoju i miejscach ogólnodostępnych. Możliwe jest pozostawienie depozytu w recepcji ośrodka.
 8. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Gość, który mimo zakazu przyjedzie ze zwierzeniem nie zostanie przyjęty w ośrodku.
 9. W naszym ośrodku ze szczególną uwagą rozwijamy tereny zielone. Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód.
 10. Wszelkie usterki zauważone w trakcie pobytu winny być zgłaszane na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 11. Wszelkie szkody powstałe z winy Gościa rozliczane będą na koszt Gościa.
 12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wynajmowanych pomieszczeniach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania
 13. Parkowanie odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka.
 14. Parkowanie na terenie Ośrodka jest odpłatne (wg cennika na rok bieżący) Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych, Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia samochodu na teren Ośrodka. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc parkingowych.
 15. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 16. Za szkody wynikłe na pojeździe kradzież, uszkodzenie przez osoby trzecie. Ośrodek nie odpowiada.
 17. W recepcji Ośrodka dostępny jest szczegółowy regulamin parkingu.
 18. W przypadku zgubienia klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości ośrodek jest monitorowany. Za odczyt z kamer na życzenie pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.
 20. Gość ośrodka bierze całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe pod wpływem alkoholu podczas pobytu w ośrodku.
 21. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

PLAC ZABAW, BOISKA SPORTOWE I POKÓJ ZABAW

 1. Plac zabaw i pokój zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 2. Dzieci korzystające z placu zabaw i pokoju zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
 4. Z boiska sportowych korzystać należy zgodnie z przeznaczaniem.

Pozostałe postanowienia

 1. Zastrzegamy możliwość zmiany programu i warunków pobytu wynikających z przyczyn niezależnych.

Regulamin z dnia 03.01.2023 r.